Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αυθαιρεσίες δόμησης

Τα θέματα των αυθαιρέτων κατασκευών και αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης στα κτίρια διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4495/2017.

Τι είναι οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

 • Αυθαίρετη κατασκευή ορίζεται κάθε κατασκευή η οποία εκτελείται ή έχει εκτελεσθεί χωρίς την απαιτούμενη οικ.άδεια ή καθ’υπέρβαση αυτής ή με άδεια που έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
 • Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης είναι η μεταβολή της χρήσης χωρίς να έχει εκδοθεί η απαιτούμενη οικ.άδεια.

Ποιες αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4495/2017

 • Στις διατάξεις του Ν.4495/2017 υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές που ο φέρων οργανισμός τους έχει εκτελεσθεί πριν την 28/7/2011 και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν συντελεστεί πριν την 28/7/2011.
 • Η 28/7/2011 αποτελεί την διαχωριστική γραμμή των αυθαιρεσιών που μπορούν να υπαχθούν στο Ν.4495/2017.(όπως ίσχυε και στους προηγούμενους νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών/αλλαγής χρήσης)

Πώς αποδεικνύεται ο χρόνος κατασκευής των αυθαιρέτων κατασκευών/αλλαγών χρήσεων.

 • Από αεροφωτογραφίες
 • Από έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής (π.χ. Ε9, συμβόλαια, μισθώσεις κτλ).
 • Αν δεν υπάρχει κάτι από τα παραπάνω η παλαιότητα μπορεί να τεκμαίρεται (π.χ. μονολιθική και άρρηκτη σύνδεση με τον φέροντα οργανισμό της οικοδομής). Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης από βοηθητική σε κύρια σε κτίρια με οικοδομική άδεια μπορεί να λαμβάνεται και ο χρόνος θεώρησης της οικ.άδειας για ηλεκτροδότηση του ακινήτου.

Αυθαίρετες κατασκευές πριν την 28.7.2011 που απαγορεύονται να υπαχθούν στον Ν.4495/2017.

 • Στο άρθρο 89 αναφέρονται οι περιπτώσεις που αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσης απαγορεύεται να υπαχθούν στο νόμο(και ας έχουν υλοποιηθεί πριν από την 28/7/2011) με κυριότερες αυτές που βρίσκονται σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο, εντός παρόδιας στοάς, σε δάσος, στον αιγιαλό, σε Αρχαιολογικούς χώρους κτλ.
 • Αυθαίρετες κατασκευές που  δεν τις επιτρέπουν οι χρήσεις γης της περιοχής
 • Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στο άρθρο 89 του Ν.4495/2017 μπορούν να υπαχθούν στο Ν.4495/2017.

Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών/αλλαγών χρήσεων που μπορούν να υπαχθούν στον Ν.4495/2017.

 • Κατηγορία 1: Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικία προ του έτους 1975(9/6/75).Σε αυτήν την κατηγορία το πρόστιμο είναι ένα παράβολο των 250€.Πρόκειται για μονιμοποίηση των αυθαιρεσιών (οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση). Εάν πρόκειται για οριζόντιες ιδιοκτησίες το παράβολο των 250€ αφορά την κάθε οριζόντια ιδιοκτησία.
 • Κατηγορία 2: Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του έτους 1983(1/1/1983). Σε αυτήν την κατηγορία πληρώνεται παράβολο και πρόστιμο. Πρόκειται για μονιμοποίηση των αυθαιρεσιών (οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση).
 • Κατηγορία 3: Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις (π.χ. προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις, αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειας τους έως 20%).Σε αυτήν την κατηγορία το πρόστιμο είναι ένα παράβολο των 250€.Πρόκειται για μονιμοποίηση των αυθαιρεσιών (οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση).
 • Κατηγορία 4: Αυθαίρετες κατασκευές εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% η Κάλυψη και ο Σ.Δ. και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το ύψος που προβλεπόταν από την οικ.άδεια και δεν υπερβαίνουν τα 250τ.μ. για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και τα 1000τ.μ. για τις λοιπές χρήσεις. Στα παραπάνω ποσοστά προσμετρούνται αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερους νόμους (3843/2010,4014/2011 και 4178/2103).Σε αυτήν την κατηγορία πληρώνεται παράβολο και πρόστιμο. Η συγκεκριμένη κατηγορία εξαιρείται  οριστικά της κατεδάφισης.

Με τον Ν.4759/20 (άρθρο 80) προβλέπονται κάποιες επιπλέον αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσης που μπορούν να ενταχθούν στον Ν.4495/2017 και να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης. Αυτές εντάχθηκαν στην Κατηγορία 4 και είναι:

α) Οι αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητα που διαθέτουν οικοδομική άδεια, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπέρβασης της κάλυψης ή της δόμησης, όταν αυτές δεν ξεπερνούν τα πενήντα (50) τ.μ. σε συνολική δόμηση.

β) αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, εφόσον έχουν συντελεστεί σε περιοχές εντός σχεδίου και με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω χρήση είναι σύμφωνη με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής.

γ) αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου (πρασιάς)  κατά λιγότερο από είκοσι (20) εκατοστά.

 • Κατηγορία 5: Αυθαίρετες κατασκευές που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες και όλες οι αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται εντός προκηπίου.Σε αυτήν την κατηγορία πληρώνεται παράβολο και πρόστιμο. Η συγκεκριμένη κατηγορία εξαιρείται της κατεδάφισης για 30 χρόνια.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από 1/10/20 έπαψε να ισχύει η Κατηγορία 5.

Παρατήρηση

Με το άρθρο 128 του Ν.4759/2020 αναστέλλονται οι κυρώσεις για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεις της Κατηγορίας 5 για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος), ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού(εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της κατακυρωτικής έκθεσης και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025), ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής (εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την προθεσμία του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025),  ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης (εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) από την αποβολή του μισθωτή ή την απόδοση του μισθίου στον κύριο ή επικαρπωτή τους και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025), ακίνητα που μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ ΑΕ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) (εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την καταχώρηση ή εγγραφή της μεταβίβασής τους στα οικεία κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία, αντίστοιχα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025).

Για ακίνητα που ήδη περιλαμβάνονται στις πιο πάνω περιπτώσεις κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4759/2020 θα πρέπει να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν.4495/2017 εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του Ν.4759/2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για να γίνει η υπαγωγή στον Ν.4495/2017

 • Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την Κατηγορία που ανήκει η κάθε παράβαση.
 • Κατηγορία 1: Αίτηση του ιδιοκτήτη,επικυρωμένη Υ.Δ. του ιδιοκτήτη σχετικά με στοιχεία της οικοδομής, εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη στον Μηχανικό για να προβεί στην υπαγωγή, τελευταίο Ε9, τεχνική έκθεση Μηχανικού που να περιγράφεται η παράβαση, φωτογραφίες, δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες για να αποδειχτεί η παλαιότητα και κάτοψη. Τέλος, το παράβολο ένταξης που συμπίπτει με το πρόστιμο και είναι 250€
 • Κατηγορία 2: Ίδια με την Κατηγορία 1.Τέλος,το παράβολο ένταξης και το πρόστιμο.
 • Κατηγορία 3: Αίτηση του ιδιοκτήτη, επικυρωμένη Υ.Δ. του ιδιοκτήτη σχετικά με τα στοιχεία της οικοδομής, εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη στον Μηχανικό για να προβεί στην υπαγωγή, τεχνική έκθεση Μηχανικού και φωτογραφίες. Τέλος, το παράβολο ένταξης που συμπίπτει με το πρόστιμο και είναι 250€.
 • Κατηγορία 4: Ίδια με τα δικαιολογητικά των Κατηγοριών 1 και 2 και χρειάζεται επιπλέον τομή, Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Κάλυψης και Στατική Μελέτη(όπου απαιτείται).Τέλος, το παράβολο ένταξης και το πρόστιμο.

Παράβολα και ενιαία ειδικά πρόστιμα

 • Τα παράβολα είναι χαμηλότερα σε σχέση με προηγούμενους νόμους και είναι ως εξής:
 • 250€ για αυθαίρετη κατασκευή/αλλαγή χρήσης μέχρι 100τ.μ.
 • 500€ για αυθαίρετη κατασκευή/αλλαγή χρήσης από 100τ.μ.-500τ.μ.
 • 1000€ για αυθαίρετη κατασκευή/αλλαγή χρήσης από 500τ.μ.-2000τ.μ.
 • Τα πρόστιμα που και αυτά είναι χαμηλότερα σε σχέση με προηγούμενους νόμους (γιατί υπολογίζονται με τις μειωμένες Τ.Ζ. του αντικειμενικού συστήματος του 2016) υπολογίζονται ως εξής:

 0,15 x T.Z.της περιοχής x επιφάνεια της αυθαιρεσίας x λοιποί συντελεστές.

Σε περιπτώσεις όπου οι αυθαιρεσίες δεν αντιστοιχούν σε επιφάνεια χώρου(π.χ. κατασκευή στεγάστρου, ΒΒQ,αλλαγή χρήσης από Β.Χ σε Β.Χ και από Κ.Χ σε Κ.Χ) το πρόστιμο υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό. Για προϋπολογισμό μέχρι 15000€ το πρόστιμο ανέρχεται στα 250€.

Επιπλέον μειώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου.

 • Αν οι αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσης προϋφίστανται της 1/1/1983 υπάρχει έκπτωση 85% του προστίμου.
 • Αν οι αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσης έχουν γίνει από 1/1/1983-1/1/1993 υπάρχει έκπτωση 40% του προστίμου.
 • Αν οι αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσης έχουν γίνει από 1/1/1993-31/12/2003 υπάρχει έκπτωση 20% του προστίμου.
 • Για υπόγεια που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο υπάρχει έκπτωση 70% του προστίμου.
 • Για πατάρια και σοφίτες υπάρχει έκπτωση 70% του προστίμου.
 • Για υπόγεια που αποτελούν αυτοτελή χώρο υπάρχει έκπτωση 50% του προστίμου.
 • Ισόγειος βοηθητικός χώρος (αποθήκη, χώρος στάθμευσης) με επιφάνεια εώς 50τ.μ. εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 0,50.
 • Σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού(π.χ. ΑΜΕΑ, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, παλινοστούντες και μακροχρόνια άνεργοι) υπάρχουν επιπλέον μειώσεις του προστίμου (αφορούν κυρίως την κύρια κατοικία και υπάρχουν περιορισμοί στο εισόδημα).
 • Μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά 40% στην περίπτωση κύριας και μοναδικής κατοικίας (εφόσον τόσο ο ιδιοκτήτης και η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα δεν έχουν δικαιώματα σε ακίνητο που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες).
 • Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στην οικ.άδεια υπάγεται στο Ν.4495/17 και το πρόστιμο συμπίπτει με το παράβολο και είναι 250€.
 • Η διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτικά προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης από αυτή που προβλεπόταν στην οικ.άδεια υπάγεται στο Ν.4495/17 και το πρόστιμο συμπίπτει με το παράβολο και είναι 250€.
 • Η αλλαγή χρήσης από κύριο σε κύριο χώρο ή από βοηθητικό σε βοηθητικό εφόσον ο προϋπολογισμός των εργασιών που εκτελέσθηκαν δεν υπερβαίνει τις 15000€, καταβάλλεται μόνο παράβολο (και όχι πρόστιμο) 250€.
 • Μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου προβλέπεται εφόσον ο αιτών υποβάλει την μελέτη στατικής επάρκειας ή έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής επάρκειας.

Τρόποι πληρωμής του ενιαίου ειδικού προστίμου.

 • 100 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση τα 50€
 • Εφάπαξ πληρωμή του προστίμου με επιπλέον έκπτωση 20%
 • Εφάπαξ πληρωμή του 30% του προστίμου και μετά επιτυγχάνεται επιπλέον έκπτωση 10%.

 Πολυκατοικίες: Υπαγωγή στον Ν.4495/2017 χωρίς συναίνεση λοιπών συνιδιοκτητών.

Όταν η αυθαίρετη κατασκευή καταλαμβάνει κοινόχρηστο/κοινόκτητο χώρο τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να προβεί στην υπαγωγή του Ν.4495/2017 χωρίς την συναίνεση των συνιδιοκτητών του οικοπέδου όταν:

α)η αυθαίρετη κατασκευή έχει συντελεστεί από την ανέγερση της οικοδομής ή

β)  υφίσταται η ίδια σε όλους τους ορόφους.

Αν δεν συντρέχει ένας από τους δυο λόγους τότε για την υπαγωγή στον Ν.4495/17 απαιτείται η συναίνεση άνω του 50% των συνιδιοκτητών.

 Μονομερής τροποποίηση σύστασης.

Μέχρι τώρα ίσχυε ότι για να τροποποιηθεί μονομερώς η σύσταση θα έπρεπε η αυθαίρετη κατασκευή που καταλαμβάνει κοινόχρηστο/κοινόκτητο χώρο να είχε συντελεστεί από την ανέγερση της οικοδομής και να υφίσταται σε όλους τους ορόφους (να ισχύουν σωρευτικά και οι δυο προϋποθέσεις).

Τώρα (εκτός από το παραπάνω) με τον Ν.4759/20 (άρθρο 81) ισχύει:

Eφόσον η αυθαίρετη επέκταση ή απομείωση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας και κτιρίων εν σειρά που αποτελούν οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ευρισκόμενες εντός οικοπέδων, τμημάτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, υφίσταται από την ανέγερση – κατασκευή της οικοδομής και συντελείται εντός νόμιμου όγκου του κτιρίου ή σε νόμιμη ή μη υπόγεια στάθμη, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή καθέτου ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενσωματώσει τον υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος χώρο στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία του ή να τον εξαιρέσει από αυτή. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται, και γι΄αυτό δεν απαιτείται πλέον.

Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως και σε περιπτώσεις που η ίδια αυθαίρετη κατασκευή υφίσταται σε όλους τους ορόφους και δεν είναι από κατασκευής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος, είναι η παρέλευση δεκαετίας από την τέλεση της αυθαιρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και η μη έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που να διατάσσει την κατεδάφιση.

Απαλλαγή στατικής μελέτης

 • Αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στην Κατηγορία 1,2 ή 3 του Ν.4495/17.
 • Όταν οι αυθαιρεσίες έχουν συντελεστεί σε κτίρια σπουδαιότητας Σ1.
 • Μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό χώρο.
 • Αυθαίρετες κατασκευές παταριών ισογείου επιφανείας μέχρι ποσοστού 50% του δαπέδου του ισογείου με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται «θέσει» κοντά υποστυλώματα
 • Αυθαίρετες κατασκευές προβόλων οι οποίοι προεξέχουν εώς 2,00μ ή αυθαίρετες επαυξήσεις της προεξοχής τους μέχρι ποσοστού 25%.
 • Κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το 20% της επιφάνειας αυτού.
 • Υπόγειοι χώροι μεγίστης επιφάνειας εώς αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου
 • Μετατροπή Pilotis σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων που καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου
 • Υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου
 • Στατικά ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2 και εμβαδού μέχρι 25τ.μ. έκαστος
 • Αυθαίρετη προσθήκη στέγης με μεταλλικά ή ξύλινα ζευκτά
 • Όταν το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια από 25,00τ.μ.
 • Όταν το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο δεν επιφέρει αύξηση των κατακορύφων φορτίων άνω του 20% για κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 και 10% για κατηγορίες σπουδαιότητας Σ3 και Σ4.
 • Όταν έχει εκδοθεί άδεια σεισμοπλήκτου και έχουν υλοποιηθεί ενισχύσεις μετά την 1/1/2000.

Χρόνος εκπόνησης της Στατικής Μελέτης

 • Η Στατική Μελέτη υποβάλλεται εντός πέντε ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2 και
 • Εντός τριών ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ3 και Σ4.

Διάρκεια ισχύς του Ν.4495/2017

Ισχύει μέχρι 31/3/2026 με τις παρακάτω προσαυξήσεις του ειδικού προστίμου:

Α)Κατά 20% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στον Ν.4495/2017 από 1/10/20-30/9/2021

Β) Κατά 25% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στον Ν.4495/2017 από 1/10/21-30/9/2022

Γ) Κατά 30% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στον Ν.4495/2017 από 1/10/22-30/9/2023

Δ) Κατά 35% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στον Ν.4495/2017 από 1/10/23-30/9/2024

Ε) Κατά 40% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στον Ν.4495/2017 από 1/10/24-31/3/2026

    Υπενθυμίζεται ότι η υπαγωγή στον Ν.4495/2017 γίνεται όταν πληρωθεί το παράβολο ένταξης.

    Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που έχουν συντελεστεί μετά την 28/7/2011

 • Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Ν.4495/2017 και τους επιβάλλονται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης.
 • Το πρόστιμο ανέγερσης είναι: Επιφάνεια αυθαίρετης κατασκευής x Τ.Ζ. x Σ.Π. με μικρότερη τιμή τα 250€ (όπου Σ.Π.=1,20 για ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και ΣΠ=1 για τις λοιπές περιπτώσεις).
 • Το πρόστιμο διατήρησης (πληρώνεται κάθε χρόνο) είναι: 0,50 x Πρόστιμο ανέγερσης με μικρότερη τιμή τα 100€
 • Σε περιπτώσεις που η αυθαίρετη κατασκευή δεν υπολογίζεται με επιφάνεια (π.χ. Στέγαστρα, ΒΒQ κτλ) το πρόστιμο ανέγερσης υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό.
 • Αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια εφ όσον επιτρέπεται, το πρόστιμο ανέγερσης υπολογίζεται με 70% έκπτωση (ελάχιστο ποσό 250€) και το διατήρησης είναι 10% του ανέγερσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 20% του ελαχίστου προστίμου ανέγερσης το οποίο είναι 250€.
 • Αλλαγή χρήσης βοηθητικού υπόγειου χώρου σε κατοικία(εφόσον παραμένει υπόγειο) το πρόστιμο ανέγερσης έχει έκπτωση 95% και το διατήρησης είναι 10% του ανέγερσης.
 • Για κτιριοδομικές παραβάσεις το πρόστιμο ανέρχεται σε 1000€/ανά παράβαση και το πρόστιμο διατήρησης είναι 20% του προστίμου ανέγερσης.

  Βεβαίωση Μηχανικού

 • Για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο την μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα είναι απαραίτητη η χορήγηση βεβαίωσης Μηχανικού για την πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου.
 • Η ισχύς της βεβαίωσης είναι 2 μήνες.
 • Δεν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση στην περίπτωση κληρονομιάς.
 • Αν υπάρχουν αυθαιρεσίες οι οποίες έχουν συντελεστεί πριν από τις 30.11.1955 ή έχουν εξαιρεθεί-ανασταλεί από την κατεδάφιση ή αν έχουν τακτοποιηθεί(να έχει πληρωθεί τουλάχιστον το 30% του προστίμου) με νόμους του παρελθόντος (π.χ. Ν1337/1983,Ν.3843/2010,Ν.4014/2011 και Ν.4178/2103) τότε η βεβαίωση χορηγείται κανονικά.
 • Αν δεν ισχύει το παραπάνω η βεβαίωση δεν μπορεί να χορηγηθεί.

Σχετικά νομοθετικά κείμενα:

1) Κωδικοποιημένος Ν.4495/2017   https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/313052/nomos-4495-2017 

2) Ν.4759/2020  https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/nomos-4759-2020-phek-245a-9-12-2020.html

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κων/νος Καράμπαμπας, Πολιτικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος Ε.Ι.Ε.  karampampask@hotmail.com