Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μισθώσεις Κατοικιών

ΓΕΝΙΚΑ. Όλες οι παλαιές και νέες μισθώσεις κύριας κατοικίας, διέπονται σήμερα αποκλειστικά από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και από το άρθρο 2 του ν.1703/1987 (όπως αντικαταστάθηκε. με το άρθρο 1 παρ.5 του ν.2235/94), το οποίο ορίζει ότι:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η μίσθωση κύριας κατοικίας έχει τριετή ελάχιστη διάρκεια, υποχρεωτική και για τα δύο μέρη, ακόμα και αν έχει συμφωνηθεί βραχύτερος χρόνος. Συντόμευση της τριετίας επιτρέπεται μόνο με νεότερη συμβολαιογραφική πράξη, καταρτιζόμενη τουλάχιστον έξη μήνες μετά την έναρξη της μίσθωσης.

2. ΜΙΣΘΩΜΑ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: Κάθε συμφωνία για το ύψος του μισθώματος αλλά και για την μετέπειτα σταδιακή αναπροσαρμογή του, που συμπεριλαμβάνεται στο μισθωτήριο νομικά είναι απολύτως έγκυρη, όμως σήμερα, η συμφωνία υψηλών ποσοστών αναπροσαρμογής δύσκολα τηρείιται στην πράξη.

3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ: Στις περιπτώσεις που ο συμβατικός χρόνος ορίστηκε μικρότερος από την τριετία χωρίς να συμφωνηθεί ο τρόπος αναπροσαρμογής του ενοικίου για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη συμπλήρωσή της, τότε το καταβαλλόμενο μίσθωμα μέχρι τη λήξη της τριετίας εκ του νόμου πρέπει να αναπροσαρμόζεται ετησίως όπως και στις επαγγελματικές μισθώσεις, ήτοι κατά ποσοστό ίσο με 75% της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει σήμερα πρακτική αξία δεδομένου ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι αρνητικός, πράγμα που οδηγεί στον προσδιορισμό του μηνιαίου μισθώματος σε σταθερό ποσό καθόλη τη διάρκεια της τριετίας.

4. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Στις παραπάνω ρυθμίσεις υπάγονται μόνο οι μισθώσεις στις οποίες το μίσθιο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του μισθωτή. Δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές οι μισθώσεις για δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, ή προσωρινή διαμονή. Αν το μίσθιο χρησιμοποιείται για οικογενειακή στέγη, πρέπει κατά τη σύνταξή του να αναγράφεται το πλήρες ονοματεπώνυμο της/του συζύγου.

5. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ: Μοναδική προϋπόθεση για την καταγγελία μίσθωσης κύριας κατοικίας από τον εκμισθωτή είναι η παρέλευση τριετίας από την έναρξή της. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση δεν υφίσταται πλέον.

6. ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: Συνηθισμένο δυστυχώς σήμερα το φαινόμενο αυτό, πρέπει να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, κατανόηση, αλλά και αποφασιστικότητα από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Ηδη έχει καθιερωθεί ταχεία διαδικασία έκδοσης δικαστικής «διαταγής απόδοσης μισθίου» χωρίς ακροαματική διαδικασία, αναβολές, μάρτυρες κλπ., εναντίον όσων ενοικιαστών αρνούνται να καταβάλουν τα μισθώματα, αφού πρώτα προσκληθούν με έγγραφη πρόσκληση του εκμισθωτή. Περισσότερες πληροφορίες από την ειδική σελίδα μας για τη δυστροπία καταβολής μισθωμάτων.

7. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι ο δίκαιος αγώνας μας για την απελευθέρωση των μισθώσεων διήρκεσε 19 χρόνια (1978-1997)για να επιτύχουμε την ομαλή και επ’ ωφελεία όλων, λειτουργία της αγοράς, και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι είναι πολλοί εκείνοι που νοσταλγούν το ενοικιοστάσιο και αναζητούν προφάσεις για την επαναφορά του! Ας μην ξεχνούν λοιπόν ποτέ αφ ενός ότι ο καλός μισθωτής είναι προτιμότερος από το «καλό» μίσθωμα και αφ ετέρου ότι δεν πρέπει ποτέ να φτάνουν στα δικαστήρια εάν προηγουμένως δεν εξαντλήσουν όλα τα μέσα συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών τους με τον ενοικιαστή τους!

Διαβάστε και τυπώστε το μισθωτήριο κατοικίας, έτοιμο για ηλεκτρονική κατάθεση

Διαβάστε τον "Οδηγό του Ιδιοκτήτη και του Διαχειριστή"

Διαβάστε για τη διαδικασία αντιμετώπισης των δύστροπων ενοικιαστών

Δείτε τα υποδείγματα μισθωτηρίων που υπάρχουν διαθέσιμα στη Σελίδα Μελών της ιστοσελίδας μας, ανανεωμένα και ενημερωμένα, σε επεξεργάσιμη μορφή Word.doc:

1. Μισθωτήριο κύριας κατοικίας. 

2. Μισθωτήριο επαγγελματικής μίσθωσης. 

3. Μισθωτήριο δευτερεύουσας κατοικίας. 

4. Μισθωτήριο φοιτητικής κατοικίας 

5. Μισθωτήριο θερινής διαμονής.

6. Μισθωτήριο βραχυχρόνιας μίσθωσης. 

7. Μισθωτήριο χώρου στάθμευσης. 

8. Μισθωτήριο αγρομίσθωσης. 

9. Μισθωτήριο γενικής χρήσης, για κάθε άλλο ακίνητο 

10. Μισθωτήριο εποχιακής μίσθωσης (& εκλογικού γραφείου).

11. Ιδιωτικό συμφωνητικό παράτασης/τροποποίησης όρων μίσθωσης. 

12. Ιδιωτικό συμφωνητικό αναπροσαρμογής μισθώματος. 

13. Ιδιωτικό συμφωνητικό χρησιδανείου αγρού

14. Οδηγίες συμπλήρωσης μισθωτηρίων

15. Συμφωνητικό αποχώρησης μισθωτή & απόδοσης ακινήτου. 

16. Μισθωτήριο στην Αγγλική. 

Διαβάστε και τυπώστε από τη Σελίδα Μελών της ιστοσελίδας μας τον πλήρη ΠΙΝΑΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ του ειδικού συνεργάτη μας δικηγόρου κ. Γιώργου Χριστόπουλου, με πλήρη ανάλυση και περιγραφή των προυποθέσεων για κάθε μιά από τις έξη (6) κατηγορίες μισθώσεων κατοικιών για αστικές ή τουριστικές μισθώσεις:

Ονομασία είδους μίσθωσης

Περιγραφή κατοικιών

Κτιριακές προδιαγραφές

Διάρκεια μίσθωσης

Απαιτούμενη αδειοδότηση

Τρόπος φορολογίας

Σχετική νομοθετική ρύθμιση