Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Τροπολογία ΥΠΟΙΚ για μείωση μισθωμάτων Ιουνίου και ΕΝΦΙΑ 2021
12/06/2021

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή για ψήφιση, τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και θέματα  που αφορούν τους ιδιοκτήτες και εκμισθωτές ακινήτων.

Με την τροπολογία αυτή, αντί να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη και η απλή λογική στη φορολογία κεφαλαίου της ακίνητης περιουσίας, επεκτείνεται και για το έτος 2021 η φορολογική ασυλία της εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ακίνητης ιδιοκτησίας του να μην συνυπολογίζεται η "αξία" της στον συμπληρωματικό φόρο, πέραν του ότι η βασική φορολογική υποχρέωσή της παραμένει στο ένα ευρώ (1€) ανά στρέμμα ετησίως (!), έτσι ώστε ο ΕΝΦΙΑ, μέσω του λεγόμενου "συμπληρωματικού" φόρου, να συνεχίζει και το 2021 να καταληστεύει και να ισοπεδώνει τους ιδιοκτήτες αστικής ακίνητης ιδιοκτησίας, αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000€.  Γι΄αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο η Ομάδα Εργασίας που συγκρότησε το ΥΠΟΙΚ για τον εξορθολογισμό του ΕΝΦΙΑ για το 2022 και μετά, να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες αυτές στρεβλώσεις και να προτείνει κατά προτεραιότητα την άμεση κατάργηση του "συμπληρωματικού" φόρου, όπως έχει ορθά προτείνει η "Επιτροπή Πισσαρίδη"... 

Συγκεκριμένα με την τροπολογία αυτή τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4223/2013 σχετικά με την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α), όπως:

* Δεν συνυπολογίζεται και για το έτος 2021 (ίσχυε για τα έτη 2016-2020) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

* Επεκτείνεται και για το έτος 2021 (ίσχυε ειδικά για τα έτη 2019 και 2020), η μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., φυσικών προσώπων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

*Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., ειδικά για το έτος 2021. τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός των οριζόμενων οικισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Φλώρινας. Κοζάνης και Γρεβενών.

*Με την ίδια τροπολογία απαλλάσσεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και του μηνός Ιουνίου του έτους 2021. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνόίό ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων.

*Επίσης με την ίδια τροπολογία επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης αποκλειστικά από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των αναφερόμενων πιστοποιητικών.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Αιτιολογική Εκθεση της τροπολογίας αναφέρει τα εξής:

....................................
Άρθρο 6 (Μισθώματα Ιουνίου)

Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επαγγελματικών ομάδων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων των οποίων έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται διαρκής ο κίνδυνος εξάπλωσής του, με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά. Προς τον σκοπό αυτό, τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου να επεκτείνεται η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α του ιδίου άρθρου και για τον μήνα Ιούνιο 2021.

Άρθρο 7 (Δυνατότητα οριστικοποίησης παλαιών προσυμφώνων μεταβίβασης ακινήτων)

Με το άρθρο 22 του ν. 3427/2005 (Α' 312) παρασχέθηκε η δυνατότητα σύνταξης οριστικών συμβολαίων σε εκτέλεση προσυμφώνων με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης (που είχαν συνταχθεί έως τις 31.12.2000) χωρίς την προσκόμιση από τον πωλητή των απαιτούμενων από το νόμο πιστοποιητικών, για τα οριστικά συμβόλαια που θα συντάσσονταν από την 1η.1.2006 έως 1η.1.2007 και με την παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 3522/2006 (Α' 276) παρατάθηκε η ισχύς του άρθρου 22 έως την 30η.11.2007. Ακολούθως, αντίστοιχη δυνατότητα δόθηκε με το άρθρο 44 του ν. 3763/2009 (Α' 80) για το χρονικό διάστημα από 27.5.2009 έως 27.5.2010 και η προθεσμία αυτή αναβίωσε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4141/2013 (Α 81) από 1.3.2013 έως 30.6.2014.   

Εντούτοις, λόγω των δυσχερειών που έχουν προκόψει εξαιτίας του πλήθους των ανεκτέλεστων προσυμφώνων, ιδίως λόγω του κτηματολογίου και λόγω αδυναμίας σύμπραξης του πωλητή ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτού και προσκόμισης των απαιτούμενων πιστοποιητικών, κρίνεται επιβεβλημένη η χορήγηση νέας δυνατότητας οριστικοποίησης των προσυμφώνων που έχουν συνταχθεί έως 31.12.2000 χωρίς την προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, για τα οριστικά συμβόλαια που θα συνταχθούν εντός προθεσμίας έτους από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8 (Απαλλαγές από ΕΝΦΙΑ)

Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται η απαλλαγή των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α και για το έτος 2021 και χορηγείται η μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων και για το έτος 2021. Οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για τον εξορθολογισμό του φόρου και την ελάφρυνση των φορολογουμένων.

Άρθρο 9 (Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ απαλλοτριωμένων ακινήτων Δυτ. Μακεδονίας) 

Με το άρθρο 9, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α, έτους 2021 τα ακίνητα εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο οποίος έχει απαλλοτριωθεί αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες του Δημοσίου για λόγους διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του οικισμού που προκλήθηκαν από τα κατολισθητικά φαινόμενα της 10ηζ Ιουνίου 2017 στο Ορυχείο Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα ακίνητα των εξής οικισμών, οι οποίοι είναι πολεοδομικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 π.δ. (Δ' 1075): Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και βάσει της υπ' αρ. 9439/3335/6.4.2000 απόφασης μεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών (Δ'238): κοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου καιοικισμός Μεσόλακκου της κοινότητας Καλοχίου του δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων της τροπολογίας αυτής που αφορά τους ιδιοκτήτες και εκμισθωτές ακινήτων έχει ως εξής:

Άρθρο 6
Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων- Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) τροποποιείται ως προς την προσθήκη του μηνός Ιουνίου 2021 και διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του έτους 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Η ως άνω απόφαση αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 7

Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 18 του ν. 1587/1950

Στο άρθρο 18 του ν. 1587/1950 (Α' 294) προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη σύνταξη των συμβολαίων αυτών, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170) και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α' 266). Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 291 2 Ιουνίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών συμβολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούμενα, αποστέλλονται, με ευθύνη του συμβολαιογράφου, και στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.»

Άρθρο 8

Επέκταση της απαλλαγής των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι. Α. και χορήγηση μείωσης στον ΕΝ.φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων και για το έτος 2021 -Τροποποίηση άρθρων 5 και 7 ν. 4223/2013

«2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)                 Συντελεστής

0,01 - 250.000                     0,0%

250.000,01 - 300.000        0,15%

300.000,01 - 400.000         0,30%

400.000,01 - 500.000         0,50%

500.000,01 - 600.000         0,60%

600.000,01 - 700.000        0,80%

700.000,01 - 800.000         0,90%

800.000,01 - 900.000        1,00%

900.000,01 -1.000.000      1,05%

1.000.000,01 - 2.000.000  1,10%

Υπερβάλλον                       1,15%

Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Ειδικά για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

2. Το πρώτο εδάφιο τηςπαρ. 2Ατου άρθρου 7 του ν. 4223/2013 τροποποιείται ως προς την προσθήκη του έτους 2021 και η παρ. 2Α διαμορφώνεται ως εξής:

«2Α. Ειδικά για τα έτη 2019, 2020 και 2021 χορηγείται μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιανουάριου 2021.

Άρθρο 9

Απαλλαγή ακινήτων που κείνται εντός ορισμένων οικισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τον ΕΝ.φ.Ι.Α. λόγω διακινδύνευσης της ζωής και της υγείας των κατοίκων τους - Προσθήκη παρ. 7 Α στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013

Μετά την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287) προστίθεται παρ. 7Α ως εξής:

«7Α. Ειδικά για το έτος 2021 απαλλάσσονται τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την υπ' αρ. 4012/86/25.9.1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας (Δ' 1109) και ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/15.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ' 190). Τα ακίνητα αυτά απεικονίζονται και περιγράφονται στον από Ιούλιο 2018 κτηματολογικό πίνακα του εν λόγω οικισμού και στο από Φεβρουάριο 2018 Κτηματολογικό Διάγραμμα, όπως αυτά εξειδικεύονται στην ανωτέρω απόφαση απαλλοτρίωσης. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ακόλουθων οικισμών, οι οποίοι είναι πολεοδομικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 π.δ. (Δ' 1075): Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και βάσει της υπ' αρ. 9439/3335/6.4.2000 απόφασης μεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών (Δ'238): Κοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.»

πίσω στα νέα