Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΣτΕ: Αναστολή λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Διονύσου
22/08/2017

Δυνάμει της από 16/08/2017 προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Β’ Τμήματος διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκε επί της από 11/08/2017 αίτησης αναστολής του Δήμου Διονύσου κατά της υπ’αριθμ. 34186/31.7.2017 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2818/11.08.2017), διατάχθηκε η αναστολή της υπουργικής απόφασης με την οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και η έναρξη ισχύος Κτηματολογίου Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Ροδοπόλεως και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών επί της εκκρεμούσας ενώπιον της Αίτησης Αναστολής.

Με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε διαπιστωθεί η περαίωση της κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Ροδοπόλεως και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου και είχε ορισθεί ως ημερομηνία για την έναρξη του Κτηματολογίου για τις περιοχές αυτές η 11η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή.

Κατόπιν τούτων οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις ανωτέρω περιοχές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1) Επανέρχεται η κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 υποχρέωση για την μνεία και επισύναψη πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου σε συμβόλαια που θα συνταχθούν με περιεχόμενο την σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών αυτών και γι’αυτά ισχύει η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη ποινή ακυρότητας. Ομοίως επανέρχεται σε ισχύ η απαγόρευση της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου.

2) Επανέρχεται η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 για την προσκόμιση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου κατά την συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου υπόθεσης που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα.

3) Για την μεταγραφή και την εν γένει καταχώριση στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου των εγγραπτέων πράξεων για τις παραπάνω περιοχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Μαραθώνος, επανέρχονται όλες οι διατυπώσεις του άρθρου 5 Ν. 2308/1995, συμπεριλαμβανομένης υποχρέωσης υποβολής δήλωσης κατά ειδικότερα οριζόμενα στην ίδια διάταξη.

πίσω στα νέα