Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Κτηματολόγιο: Ετήσια παράταση της προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών
11/11/2022

Ενα ακόμη επίμονο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ έγινε δεκτό και πήρε το δρόμο της νομοθέτησής του. Με τροπολογία που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», παρατείνεται για ένα έτος η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3481/2006.

Ειδικότερα, στη σχετική τροπολογία-προσθήκη (Άρθρο 4) που συμπεριελήφθη στο Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η παρ. 2 του άρθρου 102 (ν. 4623/2019 – Α’ 134) διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2023. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2014. Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α’ 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου».

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1454-118 08.11.2022 ΣΝ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Με αφορμή την παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε τα εξής:

«Η απόφαση για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που βρίσκονταν υπό τη διαδικασία της κτηματογράφησης αποτελούσε αίτημα και των τοπικών φορέων στη Δυτική Αττική. Με τη σχετική τροπολογία που κατετέθη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δίνεται πλέον η δυνατότητα και το χρονικό περιθώριο στους συμπολίτες μας να προβούν απρόσκοπτα στις διορθώσεις των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία».

πίσω στα νέα