Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ: Ποιοί φόροι και τέλη επηρεάζονται άμεσα από την αυξομείωσή τους
07/04/2018

Από την ίδρυσή της η ΠΟΜΙΔΑ ασχολήθηκε με την καταγραφή και ανάδειξη του πολυπλόκαμου φορολογικού συμπλέγματος σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων, μιάς σύγχρονης πραγματικής "Λερναίας Υδρας"... Από το έτος 2000 που άρχισε η λειτουργία της ιστοσελίδας της έχει καθιερώσει ειδική σελίδα συνοπτικής καταγραφής τους, πάντοτε ενημερωμένη, το "Παρατηρητήριο Φoρολογίας Ακινήτων", στο οποίο καταγράφονται μία προς μία, όλοι οι εκάστοτε ισχύοντες μόνιμοι και "έκτακτοι" φόροι, τέλη, εισφορές, πρόστιμα, σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας μας.   

Στην ίδια σελίδα απαριθμούμε λεπτομερώς και ποιές επιβαρύνσεις από αυτές επηρεάζονται άμεσα από κάθε αυξομείωση των τιμών ζώνης του συστήματος αντικειμενικών αξιών, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντας από τους συντελεστές εμπορικότητας και παλαιότητας του συστήματος αυτού. Οι επιβαρύνσεις αυτές, στις οποίες θα πρέπει να προστεθούν και οι αμοιβές των συμβολαιογράφων επί της αξίας των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων (αγοραπωλησίες και γονικές παροχές/δωρεές) είναι σήμερα οι εξής:  

ΟΙ 20 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΛΠ. ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου  3 % επί αντικειμενικής αξίας

2. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης  επαγγελματικής στέγης

3 % επί αντικειμενικής αξίας

3. Αντικειμενική δαπάνη ("τεκμήριο") διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α' + β' κατοικία

Αναλόγως εμβαδού & Τ.Ζ.

4. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο

Κτίσματα: 2,50-16,25€/τμ

Οικόπεδα: 0,0037-11,25€/τμ

5. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας- αφορολόγητο ποσό 200.000 €

Φυσικά πρόσωπα:1‰-1%

Νομικά πρόσωπα:2,5-5‰

6. Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα)

0,25-0,35‰

7. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών

15%

8. ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί της αξίας των κτισμάτων)

24 %

9. Φόρος Μεταβίβασης/Χρησικτησίας Ακινήτων

3 %

10. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος &

β) Φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13)

3 % επί του ΦΜΑ

7% επί του ΦΜΑ

11. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)    

1,5 %

12. Φόρος Διανομής Ακινήτων

0,75%

13. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων

3 % επί Φ.Μ.Α.

14Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων     

4,75‰ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία

5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία

15. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

Δείτε τις σχετικές κλίμακες

16. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

Δείτε τις σχετικές κλίμακες

17. Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών

7,75‰ στα υποθηκοφυλακεία

8‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία

18. Αναλογικό τέλος κτηματογράφησης προς το "Ελληνικό Κτηματολόγιο"

1 επί αντ. αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900 ευρώ

19. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων

Βλ. Ν.4495/2017

20. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83, Ν.2508/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.7 του Ν.4315/2014, ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 κλπ.)

σε γη 10 έως 50%,

σε χρήμα έως 25%

 

πίσω στα νέα