Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΑΑΔΕ: Λύθηκε το πρόβλημα με τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων
01/03/2021

Ενα ακόμη διαδικαστικό ζήτημα, το οποίο όμως παρακώλυε την επιδίκαση και καταβολή αποζημιώσεων σε πολλές χιλιάδες ιδιοκτήτες καταστημάτων σε όλη τη χώρα, λύθηκε μέσα από τα συνεχή διαβήματα και τη συνεργασία της ΠΟΜΙΔΑ με την ΑΑΔΕ, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η επίλυση και άλλων προβλημάτων από αυτά που έχει επισήμανε η ΠΟΜΙΔΑ στα διαβήματά της, προτείνοντας και τις κατάλληλες λύσεις. 

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1040/2021 του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου που τροποποιεί την  Α.1025/2021 απόφασή του και αφορά τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής είτε του συνολικού μισθώματος, ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. 

Με την απόφαση αυτή λύνεται έτσι το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με το λανθασμένο (μειωμένο) ποσοστό μείωσης που εμφανιζόταν στα υποκαταστήματα, ενώ αυτά διέθεταν ΚΑΔ ο οποίος δικαιούται πλήρη απαλλαγή μισθώματος και προβλέπεται  η μείωση των ενοικίων και για τα υποκαταστήματα,  εμφανίζοντας στη νέα δήλωση COVID το ευνοϊκότερο για τους μισθωτές ποσοστό μείωσης του μισθώματος, πράγμα που σήμερα είναι ευνοικότερο και για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων οι οποίοι θα αποζημιωθούν με το 80% του ενοικίου, το οποίο είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Η απόφαση αναφέρει αναλυτικά :

1. Η υπό στοιχεία Α.1025/2021(Β' 538 και Β'655) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία:

α) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του Παραρτήματος, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος - ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ή του 40% του συνολικού μισθώματος - ΠΙΝΑΚΑΣ Β' - για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, εφαρμόζοντας το ευνοϊκότερο για τον μισθωτή ποσοστό μείωσης του μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως ισχύει,

β) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του ΠΙΝΑΚΑ Β' του Παραρτήματος και έχει ενεργό κύριο ΚΑΔ υποκαταστήματος/υποκαταστημάτων την 4η Ιανουαρίου 2021 που συμπεριλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α' του Παραρτήματος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα [κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (10) - υποκατάστημα].».

2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 2021.

3. Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 4/1/2021, για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παράγραφο 1 της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 4/1/2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία έναρξης υποκαταστήματος μετά την 4/1/2021 λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός κύριος ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 4/1/2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας.

πίσω στα νέα