Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
English | Francais | Deutch | Italian | Russian

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

"ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"

Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΜΙΔΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ  ΣΗΜΕΡΑ ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ!

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση του παρόντος  χωρίς αναφορά της πηγής και της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης, ως εξής: Πηγή: "Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων" της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) - www.pomida.gr

OI ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Α. Φόροι - τέλη - κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα

1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων 

15/35/45,00 %

 2. Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών)  3,6 %

3.  Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων

2,20-10,00%

4. Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας προς τέκνα ή γονείς, για το άνω των 200 τ.μ. τμήμα της, ή προς τρίτο

3% επί αντικ. αξίας

5. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία

αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.

 6. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης  3 % επί αντικ.αξίας
   

Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων

1. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο φυσ. & νομικών προσώπων (πρόκειται να αντικατασταθεί με νέο σκληρότερο Φ.Α.Π.)

Κτίσματα: 2,50-16,25 €/τμ

Οικόπεδα:0,0037-11,25 €/τμ

 2. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου αστικής περιουσίας με αφορολόγητο ποσό 200.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα (ως άνω)

Φυσ.πρόσ.:1‰-1%

Νομ.πρόσ.:2,5-5‰

3. Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα)

0,25-0,35‰ (έως 10πλάσιο στους υπερ χρεωμένους ΟΤΑ)

4. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών

15 % (πλην απρόσοδων)

5. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδικός)

γη 5 %, κτίρια 8 %

Γ. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων

1. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή

24 %

2. Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων (έχει ανασταλεί έως 31.12.2017)

15 %

3. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων

3 %

4. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)    

1,5%

5. Φόρος Διανομής Ακινήτων

0,75%

6. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων

3 %

7. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: Δημοτικός φόρος και νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13)

 

3 % επί του ΦΜΑ

7% επί του ΦΜΑ

8. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων

4,5 - 7,5

Δ. Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων

1. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων (αναμένεται να μειωθούν τα αφορολόγητα όρια και να αυξηθούν οι φορολογικοί  συντελεστές)

 

Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς

1-10 %

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, ανιψιούς, παππούδες κλπ.

5-20 %

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους

20-40 %

2. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

 

Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς

1-10 %

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, ανιψιούς, παππούδες κλπ. 

5-20 %

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους

20-40 %

Ε. Αλλοι φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α. και τρίτων

1. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού 

Ελεύθερα από ΟΤΑ

2. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

Ελεύθερα από ΟΤΑ

3. Δημοτικά Δυνητικά Τέλη (με διάφορες αιτιολογίες)

Ελεύθερα από ΟΤΑ

 4. Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας   Kwh x Μον.Χρ.€/Kwh
 5. Τέλος υπέρ της ΕΡΤ  3 ευρώ/μήνα

6. Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση).

Από ΔΕΚΟ - ΟΤΑ

7. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83 - 4315/14)

σε γη 10-50 %, σε χρήμα έως 25 %

8. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

35 ευρώ/δικαίωμα + 1 επί αντ. αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900 ευρώ

9. Εισφορά Υπεραξίας -Tέλος Ανάπλασης υπέρ ΔΕΠΟΣ

με το Ν.2508/97

Ζ. Φόροι, Τέλη & Εισφορές οικοδ. αδείας - ανέγερσης κτιρίων - αυθαιρέτων κλπ.

1. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας

1 % επί προυπολ.

2. Τέλος οικοδομικών εργασιών

Ψήφισμα ΚΗ΄/1947

3. Κράτηση υπέρ Δήμου, ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ

Επί προϋπολογισμού

4. Εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ & ΤΕΑΕΔΞΕ

90 % επί τεκμαρτού  ημερομισθίου

5. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδομικών υλικών και εργασιών

24 %

6. Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου

Ελεύθερα από ΟΤΑ

7. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου)

Ν.4483/65 (άρθρο 8)

8. Πολεοδομικά πρόστιμα αυθαιρέτων κλπ.

Ν.4178/13

 

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

 

Α. Τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα

 1. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης  επαγγελματικής στέγης

 3 % επί αντικ. αξίας

2. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία

αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.

Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων

 3. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο

Κτίσματα: 2,50-16,25€/τμ

Οικόπεδα: 0,0037-11,25€/τμ

 4. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας με αφορολόγητο ποσό 200.000 ευρώ.

Φυσ.πρόσ.:1‰-1%

Νομ.πρόσ.:2,5-5‰

5. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα)

0,25-0,35‰

6. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών

15%

Γ. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αιτία

7. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί αξίας κτισμάτων)

24 %

8. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων

3 %

9. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων

3 %

10. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)    

1,5 %

11. Φόρος Διανομής Ακινήτων

0,75%

12. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων

3 % επί Φ.Μ.Α.

13. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων

4,5-7,5‰

Δ. Φόροι κατά τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία (κληρονομιά-γονική παροχή-δωρεά)

14. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

 

Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παρ.), εγγονούς, συζύγους, γονείς

1-10%

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ.

5-20%

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους

20-40%

15. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

 

Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς

1-10%

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 

5-20%

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους

20-40%

Ε. Κτηματολόγιο-Πολεοδομικά πρόστιμα & εισφορές

16. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

35 ευρώ/δικαίωμα + 1 επί αντ. αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900 ευρώ

17. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων

Βλ. Ν.4178/2013

18. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχ. Πόλεων (Ν.1337/83-4315/14)

σε γη έως 50%,

σε χρήμα έως 25%